Voor verwijzers

Beste verwijzer, welkom bij Carrewiel!
Hieronder vindt u beknopte informatie over onze werking.  Voor bijkomende informatie kan u ons steeds contacteren via mail of telefoon.
Alvast bedankt voor uw interesse!

Doelgroep

Carrewiel is een Centrum voor Ambulante Revalidatie dat gespecialiseerd is in het multidisciplinair behandelen van jonge kinderen met (een vermoeden van):

 • Mentale beperking (TIQ<70)
 • Autismespectrumstoornis*
 • Complexe ontwikkelingsstoornis**

* Aangezien wij zelf geen diagnose Autismespectrumstoornis stellen komen deze kinderen enkel in aanmerking als er al een diagnose is gesteld.  Indien een diagnose nog niet gesteld kan worden omwille van het feit dat het kind te jong is om getest te kunnen worden, kan een kind gedurende maximaal zes maanden therapie krijgen in afwachting van een mogelijke diagnose.  Gezien de beperkte behandeltijd is het noodzakelijk dat de instantie die instaat voor de diagnosestelling betrokken blijft gedurende deze behandelperiode.

** Hier gaat het om kinderen die een (rand)normale begaafdheid hebben en die moeilijkheden ondervinden op twee of meer ontwikkelingsdomeinen.  Kinderen met leerproblemen ondervinden moeilijkheden op het vlak van: 

 • lezen, spellen en/of rekenen
 • begrijpen en/of (uit)spreken van klanken, woorden en zinnen; of het voeren van gesprekken
 • grove, fijne en/of schrijfmotoriek
 • visueel-ruimtelijke vaardigheden (puzzelen, bouwen met blokken, …)
 • onthouden, plannen en organiseren (executieve functies)

Daarnaast hebben deze kinderen soms aandachtsproblemen, gedragsproblemen en emotionele problemen.

Verwijzing

Aangezien we werken met kinderen tot 7 jaar dient de aanmelding ten laatste in de derde kleuterklas te gebeuren.  Kinderen die naar het Buitengewoon Onderwijs gaan komen slechts hoogst uitzonderlijk in aanmerking als het aanbod niet in de schoolcontext wordt aangeboden (bv. Impact).  Indien u hierover twijfelt, aarzel dan niet om ons te contacteren. 

De aanmelding van kinderen gebeurt bij voorkeur door de ouders zelf.  Dit kan door te bellen, te mailen of gebruik te maken van ons aanmeldingsformulier.  De verwijzer kan ook samen met de ouders aanmelden.  Indien u als verwijzer inschat dat de aanmelding te moeilijk is voor de ouders, neem dan contact op met ons (telefonisch of via mail) en dan bekijken we samen hoe de aanmelding verder kan verlopen.

Carrewiel is een tweedelijnsvoorziening en werkt dus op verwijzing van een externe arts.  Kinderen kunnen terecht na o.a. een voortraject bij de (huis)arts, het CLB, een kinderpsychiater, een Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen, Referentie Centrum voor Autisme en kinder- en jeugdpsychiatrie. 

Aangezien we verhoudingsgewijs minder kinderen met een complexe ontwikkelingsstoornissen mogen behandelen dan kinderen met een autismespectrumstoornis of mentale beperking maakt dat we twee wachtlijsten hanteren.  Dit kan verklaren waarom een kind, dat later aangemeld is, sneller zijn behandeling kan starten.

 • normale wachtlijst: kinderen aangemeld met een algemene ontwikkelingsstoornis
 • verkorte wachtlijst: kinderen aangemeld met een diagnose ASS, ADHD of mentale beperking (TIQ<70)

De verwijzing dient te gebeuren vóór de overstap naar het 1e leerjaar.

Om onze behandeling zo goed mogelijk af te stemmen op de hulpvragen van de ouders, ontvangen wij van u graag een samenvatting van afgenomen testen, vragenlijsten, observaties,….  Dit kan u, mits toestemming van de ouders, rechtstreeks of via de ouders aan ons bezorgen eens de aanmelding is gebeurd.

Onderzoek en behandeling

Peuters, kleuters en kinderen tot het eerste leerjaar kunnen bij ons terecht voor multidisciplinaire behandeling.  In kader van de opstart van de behandeling vindt er eerst een onderzoeksfase plaats die maximaal drie maanden duurt.  In deze onderzoekfase wordt bepaald of een kind in aanmerking komt voor therapie in ons centrum (met uitzondering van kinderen met een diagnose of mentale beperking) en worden deze resultaten gebruikt om samen met de hulpvragen van de ouders vorm te geven aan een therapieplan, op maat van het kind gemaakt.

We bekijken hulpvragen vanuit de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) waarbinnen aandacht is voor de biomedische, psychologische en sociale factoren die het functioneren van een kind bepalen.

Enkele pijlers van onze behandeling:

 • we werken multidisciplinair
 • op maat van elk kind
 • de behandeling is meestal intensief (2 tot 3 keer per week)
 • er is zowel een aanbod van individuele therapie als groepstherapie. Hier zijn mogelijks verschillen naargelang de vestiging waar het kind is aangemeld.
 • ouder-kind relatie staat centraal, ouders worden dan ook betrokken in de behandeling van hun kind
 • onze methodieken zijn wetenschappelijk onderbouwd

We zijn erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en hebben een overeenkomst met het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid (VAZG).

Administratie

Vooraleer een kind in Carrewiel kan starten, moet er aan de volgende administratieve verplichtingen worden voldaan:

 • Verwijsbrief van een arts (huisarts, CLB-arts of geneesheer-specialist) waaruit blijkt dat een multidisciplinair onderzoek nodig is.  Deze verwijsbrief is een absolute vereiste om een onderzoek te kunnen aanvragen bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.
 • Klevertjes van de zorgkas (mutualiteit).  In uitzonderlijke gevallen komt het OCMW in de kosten tussen wanneer de verzekerbaarheid door de zorgkas niet in orde is.  Vraag hierover raad bij de sociale dienst van het OCMW.