Kwaliteit

Carrewiel is er van overtuigd dat iedere zorggebruiker recht heeft op kwalitatieve zorg en dat werken aan kwaliteit nooit af is, het moet altijd verder ontwikkelen.  Daarom spreken wij in ons centrum over kwaliteitsontwikkeling.

We volgen hierbij de gezamenlijke visie van de Centra voor Ambulante Revalidatie op kwaliteitsontwikkeling:

 

Kwaliteitsontwikkeling moet winst opleveren voor de zorggebruiker
 • Kwaliteitsontwikkeling heeft tot doel om de kwaliteit te verbeteren van de zorg voor de zorggebruiker en zijn/haar gezin.
 • Kwaliteitsontwikkeling moet altijd een directe of indirecte winst opleveren voor de zorggebruiker en zijn/haar gezin.
 • Een kwaliteitsbeleid is nooit het doel op zich, maar altijd het middel!
 • Alle initiatieven in kader van kwaliteitsontwikkeling hebben steeds een effect op de ontvangen zorg of de ervaren kwaliteit bij de zorggebruiker en zijn/haar gezin.

 

Kwaliteitsontwikkeling behoort tot de opdracht van iedereen, op elk moment
 • Kwaliteitsontwikkeling behoort tot de opdracht van iedereen in ons centrum. Zowel beleidsverantwoordelijken, uitvoerende diensten, als ondersteunende diensten zijn verantwoordelijk voor kwaliteitsontwikkeling.
 • Kwaliteitsontwikkeling is van toepassing op elke fase van het traject, dus van voor de aanmelding tot na de stop en alles daartussen.

 

Kwaliteitsontwikkeling is een proces van permanent leren
 • Kwaliteitsontwikkeling ontstaat vanuit permanent kijken naar het eigen handelen en leren uit ervaringen.
 • Ons centrum heeft aandacht voor het individueel leren bij alle medewerkers, maar evenzeer voor het leren als organisatie.
 • Het transparant maken en delen van ervaringen vormen een belangrijke kern van onze kwaliteitsontwikkeling.

 

Kwaliteitsontwikkeling vertrekt vanuit verschillende perspectieven
 • Traditioneel vertrekt kwaliteitsontwikkeling vanuit het perspectief van de professional en het perspectief van de organisatie. Hoewel beide perspectieven belangrijk zijn, zet Carrewiel het perspectief van de zorggebruiker en zijn/haar gezin hier als minstens even belangrijk naast.
 • De rol van de zorggebruiker en zijn/haar gezin is er één van betrokken partner in het zorgproces.
 • De kijk van zorggebruikers en zijn/haar gezin op kwaliteit van zorg is breder dan alleen de zorgverlening zelf. Dit gaat ook over de inrichting van het gebouw, bereikbaarheid en aanspreekbaarheid en zo veel meer…

 

Kwaliteitsontwikkeling vertrekt vanuit een heldere visie op hulpverlening

Ons centrum heeft een duidelijke visie op de kernopdracht van Carrewiel ontwikkeld.  Dit vormt de basis voor onze visie op hulpverlening die wij aanbieden en onderscheidt ons van andere werkingen binnen de Geestelijke Gezondheidszorg.

 

Kwaliteitsontwikkeling omvat opvolging
 • Om permanent leren te stimuleren moeten we ook opvolgen of wat we doen het beoogde doel
 • Opvolging kan aan de hand van metingen, bevragingen, gesprekken,...
 • Het doel van opvolging is altijd het stimuleren en optimaliseren van kwaliteitsontwikkeling.

 

Kwaliteitsontwikkeling maakt deel uit van algemeen beleid
 • Kwaliteitsontwikkeling staat niet los van ons dagelijks beleid, maar maakt er altijd deel van uit. Op die manier beïnvloeden overwegingen vanuit kwaliteitsperspectief altijd het algemeen beleid.
 • We hebben een kwaliteitscoördinator die de kwaliteitsontwikkeling binnen Carrewiel ondersteunt en faciliteert.

Binnen Carrewiel zijn wij van mening dat kwaliteitsontwikkeling niet alleen de zorggebruiker en zijn/haar gezin betreft.

 

Kwaliteitsontwikkeling draagt bij tot het algemeen welbevinden van onze medewerkers
 • We zijn er van doordrongen dat onze medewerkers het mentaal kapitaal van Carrewiel zijn.
 • De manier waarop Carrewiel als organisatie zich organiseert, draagt bij tot de kwalitatieve zorg naar de zorggebruikers en hun gezinnen maar ook naar de medewerkers.
 • Als beleid willen we hen ondersteunen zodat zij, conform de Missie, Visie en kernopdracht van Carrewiel, zich maximaal kunnen organiseren rond de kinderen en hun gezinnen.
 • We vinden het daarom belangrijk om een visie te hebben
  • op de teamwerking
  • op samenwerking
  • op dienend leidinggeven